آزمون گستر فن آرا
 


استاندارد تست نشت جریان الکتریکی

این تست یک تست غیر مخرب مربوط به ایمنی تجهیزات است که هدف اصلی آن بدست آوردن میزان جریانی است که از بدنه تجهیز (به شرط فلزی بودن) یا از سیم ارت آن به سمت اتصال زمین (Earth Connection) گسیل می شود. این جریان که به عنوان جریان نشتی شناخته می شود می تواند به دلیل هدر رفت در عایق ها یا خازن های استفاده شده در سیستم به وجود آید. این تست برای تجهیزات پزشکی که به طور مستقیم با بدن بیماران در ارتباط است و نیز برای لوازم خانگی که مستقیما مصرف کنندگان با آن سر و کار دارند، بسیار پر اهمیت است. دلیل دیگر لزوم این تست برای تمامی تجهیزات الکتریکی این است که در برخی موارد کاربران در محل نصب یا کاربری محصول سیستم اتصال زمین (Earthing) ندارند و اگر جریان نشتی محصول بالاتر از سطح استاندارد باشد، ممکن است به کاربران آسیب جدی وارد شود. توجه به این نکته ضروری است که عبور جریان بیش از 2 میلی آمپر از بدن، برای انسان محسوس است و جریان بیش از 50 میلی آمپر باعث مرگ انسان می گردد.
در انجام این تست با توجه به نوع تجهیز میزان جریان نشتی نباید از مقادیر موجود در استاندارد IEC60950 و استاندارد 1-1561 شرکت ملی استاندارد ایران بیشتر باشد. این مقادیر در جدول زیر آمده است.

حد مجاز جریان نشتی طبق استاندارد 1562

وسایل طبقه II و برای قسمت های با ساختار وسایل طبقه II mA 0.25
وسایل طبقه 0، طبقه 0I و طبقه III mA 0.5
وسایل سیار طبقه I mA 0.75
وسایل موتور دار ثابت طبقه I mA 3.5
وسایل گرمازای ثابت طبقه I mA 0.75 یا 0.75 mA به ازای هر کیلووات توان ورودی اسمی، هر کدام که بیشتر باشد به شرطی که از 5 mA تجاوز نکند.

تعاریف مربوط به وسایل هر طبقه در استاندارد ملی شماره 1-1561 آمده است. طبق استاندارد ولتاژ اعمالی به تجهیزات برای انجام این تست باید برابر با 1.06 ولتاژ نامی تجهیز باشد. جریان نشتی در بازه زمانی 5 ثانیه پس از اعمال ولتاژ آزمون که در خط قبل به آن اشاره شد اندازه گیری می شود. تصویر زیر نحوه انجام این تست را نشان می دهد.