آزمون گستر فن آرا
 


تست ایمنی های پاتHiPot

تست استقامت الکتریکی عایق یا High-pot Test این تست یک تست غیر مخرب است که با نام کامل High Potential Test در صنعت شناخته می‌شود و دلیل اصلی انجام آن اطمینان از استقامت تجهیز در برابر اضافه ولتاژهای ناگهانی است. علل دیگر انجام این تست عبارت است از:
• اطمینان از عایق بندی صحیح سیستم الکتریکی
• اطمینان از فاصله استاندارد بین بخش های برقدار
• اطمینان از عدم وجود رطوبت و موارد دیگر در داخل دستگاه
در انجام این تست جریان نشتی سیستم نباید بیشتر از حد استاندارد باشد. توجه به این نکته ضروری است که این تست باید در پایان تمامی type test ها بر روی تجهیز انجام شود. طبق استاندارد ملی ایران 1562-1 IEC60950 سطح ولتاژ برای انجام این تست باید مطابق با رابطه زیر باشد:

High-pot Test Voltage = 1000V + 2 × Nominal Voltage
استفاده از ولتاژی بیش از 1000 ولت در این تست به این علت است که عایق تجهیزات در عملکرد روزانه خود ممکن است تحت ولتاژی بیش از ولتاژ 1000 ولت به صورت لحظه ای قرار گیرند و باید در برابر این سطح ولتاژ استقامت داشته باشند. طبق بندی از همین استاندارد برای تجهیزات بیمارستانی سطح ولتاژ تست باید 4000 ولت باشد. مدت زمان انجام تست در سطح ولتاژ اعلام شده توسط استاندارد برابر با 60 ثانیه است. اما اگر کاربر سطح ولتاژ را 2/1 برابر سطح ولتاژ اعلامی توسط استاندارد تنظیم نماید مدت زمان تست در حدود 1 تا 2 ثانیه خواهد شد. موضوع با اهمیت در این تست میزان جریان نشتی در انجام تست است. در حال حاضر کلیه دستگاه های تست امکان انتخاب جریان نشتی (که باعث تایید یا رد تجهیز از لحاظ استاندارد می گردد) را دارند. اما با توجه به متون استاندارد این مقدار نباید از 100mA بیشتر باشد. این بدان معناست که اگر جریان نشتی از این مقدار تجاوز کند، تجهیز تحت تست از لحاظ استاندارد رد شده است.