آزمون گستر فن آرا
 


تست دوام در برابر رطوبت بالا

طبق استانداردهای بین المللی ، تست دوام در برابر دما و رطوبت بالا برای بسیاری از محصولات و لوازم الزامی می باشد. این تست برای ارزیابی در برابر شرایط غیرعادی آب و هوایی و محیطی انجام می شود. منطق انجام تست های دوام، بررسی دوام محصول در بلندمدت در شرایط آب وهوایی مختلف است. برای مثال می توان نفوذ رطوبت در مدت 20 سال را با تست رطوبت 85 درصد و دمای 50 درجه سلسیوس که در مدت کوتاهی انجام می شود (بسته به استاندارد مربوطه) بررسی نمود. با تست شرایط دما و رطوبت بالا می توان ویژگی های زیر را بررسی نمود