آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه آزمون کشش پشم سنگ

تحمل تنشهای وارده در حین حمل و یا کاربرد از مهم ترین ویژگی های عایق های معدنی و ساختمانی است. حداکثر نیروی کششی ثبت شده موازی با سطوح فراورده در حین عملیات کشش تقسیم بر مساحت عرضی آزمونه برابر با مقاومت کششی است که توسط دستگاه آزمون اندازه گیری می شود.