آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه آزمون تعیین هدایت گرمایی عایق ها

آزمون هدایت گرمایی عایق های معدنی و مصنوعی شامل پشم سنگ، پلی یورتان و پلی استایرن برای تعیین مقاومت گرمایی عایق ها انجام می گردد. در این آزمون، نمونه تست بین دو صفحه سرد و گرم قرار گرفته و با اندازه گیری دقیق دما و طبق رابطه زیر هدایت گرمایی عایق (thermal conductivity)محاسبه می گردد.
(q=kA (delta T / L