آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه آزمون کوره آتش پشم سنگ ( 750 درجه)

دستگاه آزمون کوره پشم سنگ (کوره آتش) برای سنجش ایمنی عملکرد پشم سنگ در برابر آتش می باشد. واکنش در برابر حریق از مهمترین استاندارهای ایمنی عایق های معدنی (پشم سنگ) می باشد. آزمون به این ترتیب می باشد که پس قراردادن آزمونه در کوره با دمای 750 درجه به مدت 30 تا 60 دقیقه (بسته به رسیدن دمای کوره به حالت تعادل )، میزان پسماندهای ریخته شده به پایین کوره توزین می شوند و همچنین شعله مورد بررسی قرار می گیرد.