آزمون گستر فن آرا
 


محفظه دما و رطوبت - چمبر دما و رطوبت

چمبر شرایط آب و هوایی مختلف (محفظه دما ورطوبت) برای تست دوام و عملکرد انواع قطعات و محصولات و لوازم خانگی در شرایط مختلف دمایی و رطوبت طراحی و ساخته شده است. این دستگاه به صورت اتوماتیک کنترل شده و شامل سیستم سرمایش، گرمایش، رطوبت زنی و کنترل است.
طبق استاندارد ملی ایران و استانداردهای IEC و ISO
ایجاد شرایط دما در چمبر از 40- تا 80+ درجه سانتیگراد با یکنواختی دما 1 درجه و کمتر
ایجاد شرایط رطوبت در چمبر تا 95 درصد رطوبت نسبی