آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه تست بخاری گازسوز

آزمون توان ورودی و تعیین بازده حرارتی بخاری های گازسوز طبق استاندارد 1220-2 با این دستگاه انجام می شود. بازده حرارتی بخاری های نوع B و بخاری های نوع C با این سیستم تعیین می‌ شود و نباید کمتر از 70 درصد باشد. همچنین بازده کل خالص نباید کمتر از 60 درصد باشد. در این سیستم با اندازه گیری پارامترهای دبی، فشار و دما برای گاز و محصولات احتراق بازده حرارتی و توان ورودی محاسبه می‌شود.