آزمون گستر فن آرا
 


چمبر تست دما و رطوبت - محدوده دما و رطوبت

چمبر دما و رطوبت برای ایجاد دما و رطوبت‌های مختلف (شرایط محیطی مختلف) ساخته می‌شود. اما در شرایط آب و هوایی مختلف، برای دما و رطوبت محدودیت‌هایی وجود دارد. چمبر دما و رطوبت این شرکت (بدون رطوبت‌گیر) در محدوده دما و رطوبتی مطابق شکل زیر استفاده می‌شوند. چمبر تست دما این شرکت از دمای 40- درجه تا 80+ درجه کاربری دارد. این نمودار با توجه به شرایط آب و هوایی شهر تهران تهیه شده است.
برای شرایط رطوبت کمتر از محدوده مشخص‌شده در نمودار زیر، باید از مدل‌های چمبر دما و رطوبت مجهز به رطوبت‌گیر استفاده شود.
چمبر تست دما: از 40- تا 85+ درجه سلسیوس
چمبر تست دما و رطوبت: مطابق شکل زیر