آزمون گستر فن آرا
 


محفظه دما و رطوبت - چمبر دما و رطوبت

دستگاه آزمون شرایط آب و هوایی مختلف (محفظه دما ورطوبت) برای تست دوام و عملکرد انواع قطعات و محصولات و لوازم خانگی در شرایط مختلف دمایی و رطوبت طراحی و ساخته می‌شود. این دستگاه به صورت اتوماتیک کنترل شده و شامل سیستم سرمایش، گرمایش، رطوبت زنی و کنترل است.